Ανακοινώσεις και Όροι

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A02" της 18ης Απριλίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 273/2018 ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α02" της 18ης Απριλίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α02" ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2018A01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 83/2018 ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018.

Η Δημοπρασία "2018A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2018Α01" ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A04" της 25ης Οκτωβρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016, ΡΑΕ 817/2017 και ΡΑΕ 870/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α04" της 25ης Οκτωβρίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A04" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α04" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A03" της 19ης Ιουλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 571/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α03" της 19ης Ιουλίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A03" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α03" ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A02" της 26ης Απριλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 298/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α02" της 26ης Απριλίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A02" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α02" ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2017A01" της 31ης Ιανουαρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 21/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α01" της 31ης Ιανουαρίου 2017.

Η Δημοπρασία "2017A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α01" ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

 

Ανακοίνωση της Δημοπρασίας "2016A01" της 25ης Οκτωβρίου 2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 353/2016, ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 392/2016 και ΡΑΕ 393/2016, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2016Α01" της 25ης Οκτωβρίου 2016.

Η Δημοπρασία "2016A01" θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2016Α01" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

Η παρακολούθηση της Δημοπρασίας "2016A01" πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο "Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ" των «ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2016Α01" ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016», μετά από αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής,  θα καταστεί τεχνικά εφικτή και για τα Μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΕ στην έδρα της Ρυθμιστικής Αρχής.