Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), κάθε Επιλέξιμος Προμηθευτής οφείλει, για την εξασφάλιση της συμμετοχής του στις Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων, να παρέχει εγκαίρως στο Λειτουργό της Αγοράς εγγυήσεις (Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής Δημοπρασίας).

Ο Λειτουργός της Αγοράς καθορίζει το ύψος της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας βάσει των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 17 του ΚΣΔΠΠΗΕ. Για τον καθορισμό του ύψους της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη του και την Διοικητικά Οριζόμενη Μέση Τιμή Διασποράς Προθεσμιακού Προϊόντος, όπως αυτή καθορίζεται με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Το ύψος της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται και στους Όρους Δημοπρασίας.

  • Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής υπ' αριθμόν ΡΑΕ 849/2017 για τον καθορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Μέσης Τιμής Διασποράς Προθεσμιακού Προϊόντος

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΚΣΔΠΠΗΕ η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται είτε με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής, είτε με την κατάθεση χρηματικού ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για τον σκοπό αυτό η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Για την κατάθεση του αναλογούντος χρηματικού ποσού η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τα παρακάτω στοιχεία :

Δικαιούχος

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Τράπεζα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αρ. Λογαρ.

191/470748-68

IBAN

GR79 0110 1910 0000 1914 7074 868

SWIFT

ETHNGRAA

Στην περίπωση χρηματικού ποσού εγγύησης η αντίστοιχη τραπεζική συναλλαγή προσδιορίζεται από κωδικό που ορίζει ο Λειτουργός της Αγοράς και απαιτείται για την ταυτοποίηση της συναλλαγής.

Το χρηματικό ποσό εγγύησης που καταβάλει ο Επιλέξιμος Προμηθευτής για την κάλυψη της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας στο Λειτουργό της Αγοράς επιβεβαιώνεται ως κατάθεση στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αναπλήρωσης ή αντικατάστασής της από τον Επιλέξιμο Προμηθευτή.

Στην περίπτωση επιλογής προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο και το περιεχόμενο του παρακάτω υποδείγματος:

Η Εγγυητική Επιστολή που καταθέτει στο Λειτουργό της Αγοράς ο Επιλέξιμος Προμηθευτής για την κάλυψη της Απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής Δημοπρασίας πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς, να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από το Λειτουργό της Αγοράς και να έχει κατατεθεί τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αναπλήρωσης ή αντικατάστασής της από τον Επιλέξιμο Προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο Λειτουργός της Αγοράς δεν αποδέχεται την εν λόγω εγγυητική επιστολή.