Αποτελέσματα Δημοπρασιών

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2018A02" της 18ης Απριλίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 273/2018, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2018Α01" της 18ης Απριλίου 2018.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2018Α02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2018A01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 83/2018, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2018Α01" της 7ης Φεβρουαρίου 2018.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2018Α01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017A04" της 25ης Οκτωβρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016, ΡΑΕ 817/2017 και ΡΑΕ 870/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017Α04" της 25ης Οκτωβρίου 2017.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2017Α04

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017A03" της 19ης Ιουλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 571/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017Α03" της 19ης Ιουλίου 2017.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2017Α03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017A02" της 26ης Απριλίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 298/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017Α02" της 26ης Απριλίου 2017.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2017Α02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017A01" της 31ης Ιανουαρίου 2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 619/2016, ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 21/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2017Α01" της 31ης Ιανουαρίου 2017.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2017Α01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2016A01" της 25ης Οκτωβρίου 2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 353/2016, ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 392/2016 και ΡΑΕ 393/2016, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς της Δημοπρασίας "2016Α01" της 25ης Οκτωβρίου 2016.

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Δηλώσεων Αγοράς Δημοπρασίας 2016Α01