Μονάδες στο Μητρώο Μονάδων

Το Μητρώο Μονάδων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρείται και συντηρείται από τον  'Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΑΔΜΗΕ)