Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων

Για την εγγραφή στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων απαιτείται η υποβολή στον Λειτουργό της Αγοράς των παρακάτω:

  1. Αίτηση Εγγραφής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
    • Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί Αποδοχής των Διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ
    • Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου σχετικά με τα Στοιχεία του Μητρώου Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ
  2. Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί αποδοχής των διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ.
  3. Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου σχετικά με τα στοιχεία του Μητρώου Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ.
  4. Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου (Άρθρα 134 & 136 του Ν.4389/2016).

Τα έγγραφα που υπογράφονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.