Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την εγγραφή στο Μητρώο Πωλητών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται η υποβολή στο Λειτουργό της Αγοράς των παρακάτω:

  1. Αίτηση Εγγραφής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο. Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω
    •  Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί Αποδοχής των Διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ
    • Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου σχετικά με τα Στοιχεία του Μητρώου Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ
  2. Δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου περί αποδοχής των διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ.
  3. Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου σχετικά με τα στοιχεία του Μητρώου Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ.

Τα έγγραφα που υπογράφονται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.