Αυτοπρομηθευόμενοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτούνται:

α) η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ μετά από αίτηση προς τον Λειτουργό της Αγοράς, και

β) η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μετά από αίτηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Για την εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Λειτουργό της Αγοράς των παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
  • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Συνναλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΔΕΣΜΗΕ διακοπής παροχής
  • Εξουσιοδότηση προς το ΔΕΣΜΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα
  • Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού
  • Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης
 2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών
 3. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. (Απαιτείται η γνωστοποίηση λογαριασμού τράπεζας με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των προμηθευτών).
 4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται
 5. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
  • Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ
  • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ
  • Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας
  • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
 6. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ μεταβείτε στις Εγγυήσεις Συμμετοχής στην Αγορά.

Τα έγγραφα που υπογράφονται απο τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.