Εγγυήσεις Συμμετοχής

Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τα Άρθρα 89 και 91, κάθε Συμμετέχων οφείλει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), να παρέχει εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ.

Η μεθοδολογία καθορισμού του ύψους των παρεχόμενων εγγυήσεων καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής της προσδιορίζονται στις παρακάτω αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ):

  • υπ' αριθμόν 1033/2011 Απόφαση της ΡΑΕ (όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμόν 461/2013 Απόφαση της ΡΑΕ)
  • υπ' αριθμόν 159/2017 Απόφαση της ΡΑΕ

Σύμφωνα με το Άρθρο 91 του ΚΣΗΕ η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται είτε με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής, είτε με την κατάθεση χρηματικού ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για τον σκοπό αυτό η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Για την κατάθεση του αναλογούντος χρηματικού ποσού η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τα παρακάτω στοιχεία :

Δικαιούχος

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Τράπεζα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αρ. Λογαρ.

191/470748-68

IBAN

GR79 0110 1910 0000 1914 7074 868

SWIFT

ETHNGRAA

Στην περίπτωση επιλογής προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο και το περιεχόμενο του παρακάτω υποδείγματος:

 

Νέοι Συμμετέχοντες

Για νέους Συμμετέχοντες, που εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., το συνολικό ποσό εγγυήσεων για τις συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζεται με εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της ΡΑΕ σε 50.000€.