Ανακοίνωση

Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων

21.06.2019

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, αποκλειστικά για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των παραγωγών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εκδίδονται ηλεκτρονικά, από τις 12/9/2018 θα γίνονται αποδεκτές μόνο στο infoape@dapeep.gr που έχει δημιουργηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Για την ευκολότερη επεξεργασία του email, οι παραγωγοί παρακαλούνται να εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες στη σύνταξη του email.
SUBJECT/ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ: Το ΑΦΜ για το οποίο στέλνεται η φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε e-mail θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα και μόνο ένα ΑΦΜ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το περιεχόμενο του email θα πρέπει να είναι τα σχετικά αρχεία ενημεροτήτων (φορολογική ή/και ασφαλιστική) ως συνημμένα (attachments) σε μορφή PDF.
Προσοχή: Το αρχείο για να γίνει αποδεκτό  δεν πρέπει να είναι φωτογραφία ή ψηφιοποιημένο (σκαναρισμένο)  έγγραφο. H ενημερότητα δεν πρέπει να εκτυπώνεται αλλά να λαμβάνεται (download) και να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή από την εφαρμογή του taxisnet ή του ΙΚΑ αντίστοιχα και μετά να αποστέλλεται με email.
Εξαίρεση: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικού προσώπου ή  επιχείρησης που δεν απασχολεί προσωπικό και εκδίδεται από το αρμόδιο κατάστημα πρώην ΙΚΑ επιτρέπεται να ψηφιοποιείται (σκανάρεται) και να αποστέλλεται με email.
 Η ονομασία του αρχείου για την φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι: for_τοΑΦΜσας.pdf. Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για τη φορολογική ενημερότητα θα είναι for_099936480.pdf
Αντίστοιχα η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι: asf_τοΑΦΜσας.pdf.  Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα είναι asf_099936480.pdf
Φορολογικές ενημερότητες που εκδίδονται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. πρέπει  να αποστέλλονται με τη συνήθη αλληλογραφία με σαφή ένδειξη στο φάκελο ότι περιέχει φορολογική ενημερότητα (προτείνεται να  έχει κρατηθεί αντίγραφο των ενημεροτήτων στο αρχείο σας).