Ανακοίνωση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 2018

12.07.2019

Σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν.4001/201 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α 5, 17.01.2018), ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει και δημοσιεύει το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2018.

Για την εκπλήρωση της αρμοδιότητας αυτής ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies, που διενεργεί τον υπολογισμό του υπολειπόμενου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Μείγματος με συμμετοχή 30 ευρωπαϊκών χωρών.

Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Shifted Transaction-based (STB) methodology, οι βασικές αρχές της οποίας καθορίζονται στο “The Residual Mix and European Attribute Mix Calculation: Methodology Description of the RE-DISS II Project”.  Οι βασικές αρχές υπολογισμού έχουν εγκριθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΦΕΚ Β 2307/18.06.2018).

Tα αποτελέσματα που δημοσιεύονται με την παρούσα Έκθεση ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου 5.