Δικαιώματα Εκπομπών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και η Ελλάδα ως κράτος μέλος της κυρώνοντας το Πρωτόκολλο του Κιότο (Ν.3017/2002), συμφώνησαν να μειώσουν τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με σκοπό την αποτελεσματική προστασία του κλιματικού συστήματος. Η ΕΕ αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, εξέδωσε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ για τη θέσπιση ενός κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που να λειτουργεί εύρυθμα, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεών της περιορίζοντας κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) εισήχθη στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 που αρχικά περιλάμβανε μόνο τις σταθερές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 57495/2959/Ε103/2010 ώστε να ενταχθούν και οι αεροπορικές δραστηριότητες.

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας (EU ETS) που ξεκίνησε το 2005 ως το πρώτο παγκοσμίως σύστημα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο εταιρειών, βρίσκεται σήμερα στην τρίτη του φάση που καλύπτει τα έτη 2013 ως 2020. Βασικά χαρακτηριστικά της φάσης αυτής είναι η θέσπιση ανώτατου ορίου εκπομπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η διενέργεια δημοπρασιών ως κύριο μέσο κατανομής δικαιωμάτων στους υπόχρεους (“cap and trade”).

Από την 12η Οκτωβρίου 2014, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανέλαβε, και συνεχίζει να εκτελεί ως σήμερα, τα καθήκοντα του Εκπλειστηριαστή (Auctioneer) των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κράτος στις δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στην Κοινή Πλατφόρμα πλειστηριασμών του EEX.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (EU ETS)

Κοινή Πλατφόρμα Πλειστηριασμών του ΕΕΧ

Εκκαθάριση και Διακανονισμός μέσω του ECC

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΣΕΔΕ)