Εγγυήσεις Προέλευσης (GO)

Εγγυήσεις Προέλευσης (GO)
(Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ8786, ΦΕΚ Β΄646/14.05.2010)

Για την εγγραφή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στο Μητρώο Εγκαταστάσεων (της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) για την έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

 1. Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης (υπόδειγμα)
 2. Άδεια λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ή Βεβαίωση του αρμόδιου Διαχειριστή για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής (για τους σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια λειτουργίας)
 3. Διάγραμμα της Εγκατάστασης
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου (υπόδειγμα)
 5. Νομιμοποιητικά Έγγραφα (κατάλογος)

Για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

 1. Αίτηση εγγραφής (υπόδειγμα)
 2. Άδεια Προμήθειας
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου (υπόδειγμα)
 4. Νομιμοποιητικά Έγγραφα (κατάλογος)


Επισημαίνεται ότι:

 • η Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης υποβάλλεται υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα της εταιρίας
 • ως «Διάγραμμα της Εγκατάστασης» νοείται το ηλεκτρολογικό μονογραμμικό σχέδιο της Εγκατάστασης το οποίο υποβάλλεται σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως
 • η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στο πρωτότυπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο go@dapeep.gr