Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, Συνολικού Προϋπολογισμού € 133.920,00 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών 24ωρης Φύλαξης, του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε

02.08.2017

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Συνολικού Προϋπολογισμού € 133.920,00 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή Υπηρεσιών 24ωρης Φύλαξης, του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό  2/2017 είναι η ΤΡΙΤΗ 5.09.2017 και ώρα 13:00

Αρχείο ΤΕΥΔ