ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2017 για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

03.08.2017

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό  4/2017 είναι η ΤΡΙΤΗ 5.09.2017 και ώρα 13:00

 

link στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ