Οι ΝΕΜΟ υπέβαλλαν αναθεωρημένες προτάσεις στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για τις μεθοδολογίες σύμφωνα με το Άρθρο 9(12) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/1222 (CACM)

14.11.2017

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 οι Ορισθέντες Διαχειριστές Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Νominated Μarket Οperators-NEMOs) υπέβαλλαν στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (National Regulatory Authorities-NRAs), σύμφωνα με το Άρθρο 9(12) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (Capacity Allocation and Congestion Management-CACM), τις ακόλουθες αναθεωρημένες προτάσεις:

  • Κοινή πρόταση για τον αλγόριθμο σύζευξης των τιμών και τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής (Algorithm Proposal), ενσωματώνοντας ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων για τον αλγόριθμο σύζευξης τιμών (DA Algorithm Requirements) και τον αλγόριθμο αντιστοίχισης συνεχούς συναλλαγής (ID Algorithm Requirements)
  • Κοινή πρόταση για προϊόντα τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας (DA Products) και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη (ID Products)
  • Πρόταση για μία εφεδρική μεθοδολογία (Back-Up Methodology), σύμφωνα με το Άρθρο 36 (3) του CACM

Η απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών αναμένεται εντός 2 μηνών.

Οι ΝΕΜΟ δεν υπέβαλλαν αναθεωρημένη πρόταση για τις εναρμονισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές εκκαθάρισης προς εφαρμογή σε όλες τις ζώνες προσφοράς που συμμετέχουν στην ενιαία σύζευξη επομένης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Το θέμα έχει τεθεί από τις Ρυθμιστικές Αρχές στον ACER, η απόφαση του οποίου αναμένεται σύντομα.