Διαγωνισμός 6/2017 για την Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων και την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης

22.12.2017

Διαγωνισμός 6/2017 για την Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων και την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για δύο (2 ) έτη, συνολικού προϋπολογισμού oγδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (85.560,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών 22 Ιανουαρίου 2018.

ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΔ