ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

02.04.2018

Η ΛΑΓΗΕ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έτους 2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 9 §4, της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 

Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» της ΛΑΓΗΕ AE θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» το διάστημα: 03.04.2018 12:00π.μ. έως  06.05.2018 12:00π.μ. με σκοπό: 


 1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ,  


 2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης 2017» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις,


 3. και την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης για το έτος 2017» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.

 

Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας αναφορικά με την Ετήσια Εκκαθάριση Αντιστάθμισης 2016, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ δημοσιοποιεί εκ νέου το σχετικό Μητρώο Επιχείρηση/Εγκατάσταση/Προϊόν όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την 01/11/2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:
211 8806884
etsitouras@lagie.gr