Συνοπτικός Διαγωνισμός Προϋπολογισμού € 49.600,00 για την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»

10.05.2018

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 1/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού € 49.600,00 με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για τη δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας»  (σύμφωνα με το Ν.4389/2016). Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 18PROC003068839 .

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό  1/2018 είναι η ΤΡΙΤΗ 22.05.2018 και ώρα 13:00.

Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο ΤΕΥΔ.