Πίνακας υπόχρεων που δεν κατέβαλαν το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2018.

26.07.2018

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τον πίνακα  με τους υπόχρεους  που  δεν κατέβαλαν το τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016 έως και την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου2018.»