Ανοιχτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Συνολικού Προϋπολογισμού € 124.000,00 για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας»

09.10.2018

Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε προκηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Νο. 2/2018, Συνολικού Προϋπολογισμού €124.000,00 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας». Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 18PROC003802149.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό 2/2018 είναι η 31.10.2018 και ώρα 15:00.