Πίνακας δικαιολογητικών νομιμοποίησης εταιρειών (για περιπτώσεις: μεταβιβάσεων/συγχωνεύσεων με απορρόφηση ή κληρονομιάς/γονικής παροχής)

16.07.2019

Πίνακας δικαιολογητικών νομιμοποίησης εταιρειών (για περιπτώσεις: μεταβιβάσεων/συγχωνεύσεων με απορρόφηση ή κληρονομιάς/γονικής παροχής)