Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)

26.09.2019

Σύμφωνα με την παρ. 11 του Άρθρου 10 του Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ, οι κάτοχοι των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΥΣ-ΗΕΠ) που συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΔΑΠΕΕΠ Δήλωση Εκπροσώπησης.

Η Δήλωση Εκπροσώπησης υποβάλλεται στον ΔΑΠΕΕΠ από τον Κάτοχο για κάθε Σταθμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ΥΣ-ΗΕΠ που εκπροσωπείται από Φο.Σ.Ε.

Υπόδειγμα Δήλωσης Εκπροσώπησης

Η Δήλωση Εκπροσώπησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο res_market_operation@dapeep.gr και προαιρετικά στο info@dapeep.gr, ενώ η πρωτότυπη Δήλωση Εκπροσώπησης με υπογραφή και σφραγίδα του Κατόχου του Σταθμού αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του ΔΑΠΕΕΠ (Κάστορος 72, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς) με την επισήμανση: «ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΦΟΣΕ».