ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018

11.12.2019

Σε εφαρμογή του άρθρου 10a(6) της «Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814», η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υπό την ιδιότητά της ως Αρμόδιος Φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης SA.38630 (2014/N) (ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014) και την ιδιότητά της ως Εκπλειστηριαστής για τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου του ελληνικού κράτους για τη χρονική περίοδο από 13.10.2018 έως 31.12.2020 (ΥΑ. οικ.11017/21.07.2018 ΦΕΚ Β’3173/01.08.2018), δημοσιεύει έκθεση αναφορικά με το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγήθηκε κατά το έτος 2019, ως αποτέλεσμα της Ετήσιας εκ των υστέρων Τελικής Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης Εμμέσου Κόστους Εκπομπών του έτους 2018, ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα που εκτίθεται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστάθμιση για έμμεσο κόστος εκπομπών):
Ετήσια έκθεση αντιστάθμισης έμμεσου κόστους εκπομπών 2018
Επισημαίνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906  ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ υπ’ αρ. Οικ.  67/2019 ΦΕΚ Β’ 1149/05.04.2019, σε ποσοστό 15% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2018.


Πληροφορίες: cluser@dapeep.gr