Τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας 30 του πίνακα 1 του ν. 4414/2016 (άρθρο 4, παρ. 1, περίπτωση β΄) που τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019

16.12.2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 3 και παρ. 7 του ν.4602/2019, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <= 1 MW ή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ < 500 kW, που τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019, η τιμή αναφοράς που διέπει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης είναι 79,32 €/MWh