Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

19.12.2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Νοέμβριο_2019, υπολογίσθηκε ως εξής :

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΑ                                           (€/MWh)

ΑΙΟΛΙΚΑ

54,01

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

56,73

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

55,23

ΒΙΟΜΑΖΑ

56,42

ΣΗΘΥΑ

56,42