Προκήρυξη θέσεων μίσθωσης έργου στον ΔΑΠΕΕΠ

15.01.2020

Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης «ΔΑΠΕΕΠ», για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες

 • Α) Δικηγόρων,
 • Β) Μηχανικών
 • Γ) Προγραμματιστών
 • Δ) Οικονομολόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των Δικηγόρων θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Να κατέχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής (word)
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Να έχουν εργασιακή εμπειρία στο Αστικό, Διοικητικό (Δημόσιες Συμβάσεις), Ενεργειακό δίκαιο.

Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι στα προαναφερόμενα γνωστικά πεδία (Αστικού, Διοικητικού, Εμπορικού ή δίκαιου της Ενέργειας).

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Μηχανικού θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου μηχανικού, Μηχανολόγου μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικού Περιβάλλοντος από Σχολή της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Να κατέχουν άριστη γνώση εφαρμογών πληροφορικής (word, excel) 
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι στα γνωστικά πεδία της διαχείρισης και της παραγωγής ενέργειας, των οικονομικών της ενέργειας, της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Οικονομολόγου θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Οικονομικών σπουδων από Σχολή της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Να κατέχουν άριστη γνώση εφαρμογών πληροφορικής (word, excel)
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι στα γνωστικά πεδία των οικονομικών σπουδών, στα χρηματοοικονομικά, της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Προγραμματιστή θα πρέπει:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής από Σχολή της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου πτυχίου, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 
 • Να κατέχουν άριστη γνώση στις βάσεις δεδομένων. 
 • Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι στα γνωστικά πεδία της ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων (Oracle), η αντίστοιχη εμπειρία στους ανωτέρω τομείς.

Προθεσμία

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας του «Όνομα Υποψηφίου» για την θέση «Δικηγόρου/Μηχανικού/Προγραμματιστή/Οικονομολόγου», ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CAREERS@dapeep.gr