Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

22.04.2020

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής :

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΑ                                            (€/MWh)

ΑΙΟΛΙΚΑ

41,53

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

37,81

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

43,84

ΒΙΟΜΑΖΑ

45,43

ΣΗΘΥΑ

45,43