Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

20.05.2020

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής :

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΤΑ         (€/MWh)

Αιολικά

27,07

Φ/Β

25,07

ΜΥΗΣ

28,38

Βιομάζα

29,50

ΣΗΘΥΑ

29,50