Δικαιολογητικά Συμβάσεων Αγοραπωλησίας για ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

26.08.2011

Με βάση το ν. 4001/2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄179/22.8.2011 και ισχύει από τη δημοσίευσή του, προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα (άρθρο 187, παρ. 3).

Δικαιολογητικά Συμβάσεων Αγοραπωλησίας για ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ