Αιολικά Πάρκα στη θάλασσα

Ο νόμος 3851/2010 (αρθ.6) για τις ΑΠΕ, επιτρέπει την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου και προβλέπει μια νέα, κεντρική διαδικασία για την αδειοδότησή τους. Το πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτής είναι η εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η υποβολή τους σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση με σκοπό τον καθορισμό της θέσης των πάρκων, την θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς τους.

Οι περιοχές που έχουν προεπιλεγεί, αφορούν την 1η φάση του προγράμματος των θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων (2012-2017). Για να εξασφαλιστούν η οικονομικότητα των εγκαταστάσεων, η αξιοπιστία και η ταχύτητα της ανάπτυξης, επιλέγησαν ανεμογεννήτριες που πακτώνονται στον πυθμένα της θάλασσας και περιοχές με μικρά (< 30m) και μέσα (< 50m) βάθη, αποκλείοντας τους πλωτούς τύπους των οποίων η τεχνολογία δεν κρίθηκε αρκετά ώριμη, καθώς και τα μεγάλα βάθη. Πλωτές λύσεις θα εξεταστούν σε πιθανή δεύτερη φάση του προγράμματος (2017-2025), εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

Τα κριτήρια για την χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων για αυτή την 1η φάση είναι:

  • Το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό,
  • Η συμβατότητα της ανάπτυξης των πάρκων με άλλες χρήσεις του συγκεκριμένου χώρου,
  • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
  • Η τεχνική δυνατότητα εγκατάστασης στην συγκεκριμένη θέση,
  • Η ευκολία σύνδεσης με το δίκτυο (και τις μελετώμενες επεκτάσεις του), και
  • Η οπτική όχληση.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την έγκριση με Προεδρικά Διατάγματα των τελικών οριστικών σχεδίων, την έκδοση των αδειών εγκατάστασης των εγκεκριμένων θαλάσσιων Αιολικών πάρκων και την προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή αυτών και των έργων σύνδεσής τους με το Σύστημα. Η χρηματοδότησή τους θα γίνει είτε με τη συμμετοχή δημόσιων κεφαλαίων, είτε με ίδιους πόρους του αναδόχου, με αντάλλαγμα την παραχώρηση σε αυτόν, εν όλω ή εν μέρει, της εκμετάλλευσής του για ορισμένο χρόνο.

Για παλαιότερες αιτήσεις έκδοσης Άδειας Παραγωγής που εκκρεμούσαν ως την έναρξη ισχύος της §17,αρθ.15 του Ν.3851/2010 όπως τροποιήθηκε με το άρθ.42,§20 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α'249), ορίστηκαν ως τιμή βάσης (αναπροσαρμόσιμη) για την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας τα €103,80/MWh. Επίσης καθορίστηκε η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, και συμπληρώθηκε ο παλαιότερος Οδηγός Αξιολόγησης της ΡΑΕ με την έκδοση νέου "Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής σε Υπεράκτιους Αιολικούς Σταθμούς ως προς το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας - οικονομικής βιωσιμότητας (Απόφαση ΡΑΕ 54/2012, ΦΕΚ Β'308).