Μικρά Φωτοβολταϊκά (≤ 10 kW) σε κτίρια

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1079/2009) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 3468/2006 (άρθ.14) όπως τροποποιήθηκε με τον 3734/2009 (άρθ.27Α) και ισχύει, καταρτίστηκε Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κατοικίες και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος μέχρι 10 kWpeak, που εγκαθίστανται στις όψεις κτιρίων, σε χώρους βοηθητικής χρήσης (π.χ. σε αποθήκες και χώρους στάθμευσης), σε στέγες και σε δώματα ή στέγαστρα βεραντών και τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκαν, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, το περιεχόμενο των 25-ετούς διάρκειας συμβάσεων πώλησης (“Συμβάσεων Συμψηφισμού”) και η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας. Συγκεκριμένα, η τιμή της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ενέργειας ορίστηκε αρχικά στα 550 ευρώ/MWh για τις συμβάσεις που θα υπογράφονταν κατά τα έτη 2009-2011, ενώ προβλέφθηκαν αναπροσαρμογές για τα επόμενα έτη ως το 2018. Στα κίνητρα του Προγράμματος περιελήφθη και απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις για την διάθεση της ενέργειας στο Δίκτυο (δες άρθρα 3 & 6 της παραπάνω Κ.Υ.Α.). Η πιο πρόσφατη αναπροσαρμογή είναι εκείνη της Απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ Β' 2317/10.8.2012) με την οποία κλιμακώνονται οι τιμές από τα 250 €/MWh του Αυγούστου 2012 ως τα 143,87 €/MWh του Αυγούστου του 2018 (βλέπε και σχετική σελίδα "Τιμολόγηση Ενέργειας από ΑΠΕ - Φ/Β σε κτίρια" για όλες τις ισχύουσες τιμές).

Το αρχικό Πρόγραμμα έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις Κ.Υ.Α. Φ1/οικ/18513 (ΦΕΚ Β’1557/22.9.2010) και ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ Β' 2317/10.8.2012) ώστε: α) να περιλαμβάνει όλη την Επικράτεια (για την Κρήτη ορίζεται όριο ισχύος 10 kW, ενώ για τα υπόλοιπα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 5 kW - περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους καταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ), β) δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα να έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους ή ως στέγαση της δραστηριότητάς τους, αντίστοιχα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Οι συμβάσεις σύνδεσης και συμψηφισμού συνάπτονται με τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος θεωρείται στα πλαίσια αυτά κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος - δες άρθρο 1 της πιο πάνω Απόφασης 16934. Στο ίδιο αυτό άρθρο, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δικαιούχοι επιτρέπεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα άπαξ και επιπλέον ότι δεν επιτρέπεται επαύξηση της ισχύος της εγκατάστασης μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

 

Προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:

 • Η ύπαρξη ενεργού σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φωτοβολταϊκού, στο κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα.
 • Η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό με την χρήση Α.Π.Ε. όπως ενδεικτικά η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Η μη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα.

Για την εγκατάσταση ενός τέτοιου μικρού Φωτοβολταϊκού σε κτίριο ακολουθούνται τα εξής βήματα (δες παράλληλα και το σχετικό πληροφοριακό δελτίο του ΔΕΔΔΗΕ):

 • Υποβάλλεται Αίτηση Σύνδεσης προς την τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία και χορηγεί τα σχετικά έντυπα. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:
  • Τα στοιχεία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού και, σε περίπτωση επιχείρησης, στοιχεία που να αποδεικνύουν την ιδιότητα της Μ.Μ.Ε.,
  • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα,
  • Τα στοιχεία της εγκατάστασης,
  • Τα τεχνικά στοιχεία των πλαισίων και του αντιστροφέα.
 • Διατυπώνεται εντός είκοσι (20) ημερών Προσφορά Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον ενδιαφερόμενο, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και την δαπάνη των έργων σύνδεσης.
 • Ο αιτών, εφόσον αποδεχθεί την Προσφορά, προσκομίζει από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ”έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας”.
 • Υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του κυρίου του Φωτοβολταϊκού και του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 • Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται από τον κύριο του Φωτοβολταϊκού αίτηση για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού. Η αίτηση αυτή είναι 25ετούς διάρκειας, συντάσσεται κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος της Κ.Υ.Α., και απευθύνεται προς την τοπική υπηρεσία εμπορίας της ΔΕΗ ή προς άλλον Προμηθευτή που τυχόν ηλεκτροδοτεί τις καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό.
 • Υποβάλλεται Αίτηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού προς την τοπική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία συνυποβάλλονται:
  • Αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού.
  • Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (δες άρθ.4, §6 της Κ.Υ.Α.).
  • Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του Φωτοβολταϊκού συστήματος όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν από τον μηχανικό.