Παράρτημα Α': Κατάταξη Έργων ΑΠΕ σε Κατηγορίες

Σύμφωνα με το νόμο 4014/ΦΕΚ.Β’209/21.09.2011, τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον:

  • Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να τους επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί. Αυτή με τη σειρά της διαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 (πρόκληση πολύ σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον) και Α2 (πρόκληση σημαντικών επιπτώσεων).
  • Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν ακολουθούν την διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έργα παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που κατατάχθηκαν στις κατηγορίες Α και Β με την Υπουργική Απόφαση 1958/Β’21/13.1.2012 υπό το φως της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ/L.312-3/22.11.2008. Σε περίπτωση που κάποιο έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα αυτόν, μπορεί να ακολουθεί την κατάταξη του πλησιέστερου συναφούς έργου ή δραστηριότητας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν αιτήσεως είτε του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας είτε της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός συναφούς έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ.

                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

(Παραρτήματα Χ, IX και IV της Υπουργικής Απόφασης 1958/13.1.2012 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4042/2012/Α'24)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Ηλεκτροπαραγωγή από Αιολική Ενέργεια

P ≥ 60 MW

ή

P > 30 MW και εντός περιοχών δικτύου Natura 2000 ή

L ≥ 20 km

5 MW < P < 60 MW

και

L < 20 km

0,02 MW < P < 5 MW

ή P < 0.02 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Από την κατάταξη εξαιρούνται τα έργα ΑΠΕ που σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.χ. Φ/Β σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων).

P: εγκατεστημένη ισχύς

L: μήκος γραμμής υψηλής τάσης (150 kV)

Q: ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία

Ξ: εξαίρεση σύμφωνα με την §13, αρθ.8, ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν.3851/2010, δηλαδή:

α)  Το έργο εγκαθίσταται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει λιγότερο από 100m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

β)  Το έργο γειτνιάζει, σε απόσταση μικρότερη των 150m, με σταθμό ΑΠΕ της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το 0,5 MW για Φ/Β, Ηλιοθερμικούς και Γεωθερμικούς σταθμούς, καθώς και για σταθμούς Βιοκαυσίμων, Βιορευστών και Βιοαερίου, ή τα 20 kW για Αιολικούς σταθμούς.

Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου.

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς Βιοαερίου που παράγεται σε ΧΥΤΑ ακολουθεί την κατάταξή του ΧΥΤΑ.

Στην ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης Βιομάζας δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις SRF και RDF που δεν πληρούν τα κριτήρια περιεκτικότητας σε Βιομάζα που καθορίζει ο εκάστοτε κανονισμός αδειών παραγωγής.

Ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

P ≥ 2 MW

0,5 MW < P < 2 MW

ή P < 0,5 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Ηλεκτροπαραγωγή από Ηλιοθερμικούς Σταθμούς

P ≥ 10 MW

0,5 MW < P < 10 MW

ή P < 0,5 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Ηλεκτροπαραγωγή από Γεωθερμικούς Σταθμούς

P ≥ 5 MW

0,5 MW < P < 5 MW

ή P < 0,5 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Ηλεκτροπαραγωγή από Σταθμούς Βιορευστών και Βιοκαυσίμων

P ≥ 10 MW

0,5 MW < P < 10 MW

ή P < 0,5 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Ηλεκτροπαραγωγή με καύση Βιοαερίου

P ≥ 3 MW

0,5 MW < P < 3 MW

ή P < 0,5 MW και ισχύει η εξαίρεση Ξ

Εγκαταστάσεις παραγωγής Βιοαερίου από αναερόβια χώνευση βιοαποικοδομήσιμων υλικών (βιολογικό μετασχηματισμό) προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εργασία R3 της Οδηγίας 98)

Q ≥ 100.000 t/έτος

10.000 t/έτος < Q < 100.000 t/έτος

Q ≤ 10.000 t/έτος

Εγκαταστάσεις παραγωγής Βιοαερίου ή Βιοελαίου (από θερμοχημική αεριοποίηση ή πυρόλυση) προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Το σύνολο

Ηλεκτροπαραγωγή από Σταθμούς Καύσης (Στερεάς) Βιομάζας

P ≥ 10 MW

0,5 MW < P < 10 MW

Υδροηλεκτρικά Έργα

α) P > 15 MW

β) V > 1.000.000 m3

γ) Με εκτροπή νερού σε υδατόρεμα άλλης ΛΑΠ.

δ) L > 8 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου (υδροληψία, αγωγός εκτροπής και υδροηλεκτρικός σταθμός) και η λεκάνη κατάκλυσης και το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000.

ε) L > 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη κατάκλυσης ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000.

P ≤ 15 MW και

V ≤ 1.000.000 m3 και

α) 8 km ≥ L ≥ 250 m, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου και η λεκάνη κατάκλυσης και το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000.

β) L ≤ 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη κατάκλυσης ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000.

γ) Με εκτροπή νερού σε άλλο υδατόρεμα, εντός της ίδιας ΛΑΠ, πέραν αυτού στο οποίο συμβάλλει το υδατόρεμα υδροληψίας.

Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών των υποκατηγοριών Α1 και Α2.

P:        Ισχύς.

V:       Μικτός όγκος λεκάνης κατάκλυσης στη στάθμη υπερχείλισης.

L:       Μήκος αγωγού εκτροπής.

ΛΑΠ: Φυσική Λεκάνη Απορροής Ποταμού.

     Τα κριτήρια του παρόντος είδους εφαρμόζονται συνδυαστικά με αυτά της κατάταξης του είδους «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων». Τα συνοδά έργα των υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κλπ), συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων.

     Σε περίπτωση που υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί συνοδό έργο άλλου προτεινόμενου έργου υψηλότερης κατάταξης (π.χ. φράγμα ταμίευσης ή υδροληψία από υδατόρεμα για ύδρευση ή άρδευση) τότε συμπαρασύρεται στην τελευταία.

     Σε περίπτωση που το υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί συνοδό έργο υφισταμένου, του οποίου δεν μεταβάλλει τις υδρολογικές παραμέτρους λειτουργίας (ποσότητα προς απόληψη και χρονική περίοδος απόληψης), και επιπλέον L ≤ 250 m, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

     Σε περίπτωση υδροληψίας από περισσότερους του ενός κλάδους του ίδιου υδατορέματος, το L υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους L.

Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας («Υβριδικοί Σταθμοί»)

α) Κατηγοριοποιούνται βάσει του επιμέρους έργου τους με την υψηλότερη κατάταξη.

β) Στην περίπτωση υβριδικών σταθμών με μέσο αποθήκευσης ενέργειας ταμιευτήρες νερού, κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του μικτού όγκου για την κατάταξή τους, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μικτών όγκων τους.

γ) Στην περίπτωση που οι ταμιευτήρες είναι εξωποτάμιοι, η κατάταξη των έργων υδροληψίας τους γίνεται βάσει της μεγαλύτερης των ακολούθων τιμών: ποσότητα νερού που λαμβάνεται ετησίως για αναπλήρωση απωλειών νερού, ή το 10% του μικτού όγκου του ταμιευτήρα με το μεγαλύτερο όγκο.

δ) Αντλησιοταμιευτικά συγκροτήματα υβριδικών σταθμών με εξωποτάμιους ταμιευτήρες δεν κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και ομοίως οι αγωγοί μεταφοράς νερού τους δεν κατηγοριοποιούνται ως αγωγοί εκτροπής.

ε) Αντιθέτως, αντλησιοταμιευτικά συγκροτήματα υβριδικών σταθμών με εσωποτάμιους ταμιευτήρες, κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και οι αγωγοί μεταφοράς νερού τους ως αγωγοί εκτροπής.