Εκκαθάριση ΑΠΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ  ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Από 1ης Ιανουαρίου 2016 και εφεξής, προκειμένου να είναι δυνατή η καταχώρηση από το λογιστήριο του ΛΑΓΗΕ των τιμολογίων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θα πρέπει κάθε τιμολόγιο να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα ενημερωτικό σημείωμα. Αυτό σημαίνει ότι τόσο για την εκκαθάριση ενός συγκεκριμένου μήνα όσο και για συμπληρωματικές ή διορθωτικές εκκαθαρίσεις, είναι πλέον απαραίτητο να εκδίδεται ένα παραστατικό για κάθε ενημερωτικό σημείωμα. Παραστατικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί ΕΔΡΕΘ για ένα μήνα ή περισσότεροι του ενός μήνες για έναν κωδικό ΕΔΡΕΘ δεν είναι δυνατόν πλέον να καταχωρηθούν από το λογιστήριο του ΛΑΓΗΕ.

 

Έχουν αναρτηθεί τα ενημερωτικά σημειώματα για το μήνα Φεβρουάριο 2019.

Για πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα κάντε κλικ εδώ. Η πρόσβαση γίνεται με τις τελευταίες εκδόσεις των Internet Explorer και Firefox.

Αν έχετε κωδικό σύνδεσης:

1.      Συνδέεστε χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία.
2.      Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί νέα εγκατάσταση με το ίδιο ΑΦΜ, δεν χρειάζεται νέα εγγραφή γιατί με τον ισχύοντα κωδικό εμφανίζονται όλες οι εγκαταστάσεις που είναι καταχωρημένες στο ίδιο ΑΦΜ.

Αν ΔΕΝ έχετε κωδικό σύνδεσης

Πρέπει να εγγραφείτε (στην επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ) για να αποκτήσετε κωδικό σύνδεσης.
Για την εγγραφή απαιτούνται:
- ΑΦΜ
- Αριθμός Σύμβασης Πώλησης
- e-mail, γιατί θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4414/16 και της με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β’3955/9.12.2016) Υπουργικής Απόφασης, ο ΛΑΓΗΕ για τους σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (σταθερής τιμής ή διαφορικής προσαύξησης) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, υλοποίησε στην διεύθυνση σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους Κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., προκειμένου να δηλώσουν το ποσό της επενδυτικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό του μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης (Π.Α.Λ.Ε.)

 

Πρόσβαση στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Οπως ανακοινώθηκε στις 17.7.2014, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών στη ΛΑΓΗΕ καθορίζονται οι πιο κάτω ημέρες και ώρες στις οποίες θα είναι δυνατή η πρόσβαση τους στις υπηρεσίες της εταιρίας :

  • Δευτέρα : 08:00 – 13:00
  • Τρίτη : 08:00 – 13:00
  • Πέμπτη : 08:00 – 13:00
  • Παρασκευή : 08:00 – 13:00

Το πιο πάνω ωράριο πρόσβασης επισκεπτών αφορά εργάσιμες ημέρες και τηρείται από την 4η Αυγούστου 2014.