Πληροφορίες Λογιστηρίου

Πληροφορίες Λογιστηρίου

A. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ  ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

1.     Με τον μοναδικό κωδικό που σας έχει χορηγηθεί για την εισαγωγή σας στο portal που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, συνδέεστε στο portal για τη λήψη του ενημερωτικού σημειώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τρέχουσας περιόδου.  Το ενημερωτικό σημείωμα ανακοινώνεται στο portal και αφορά εκκαθάριση παραγωγής ή έναντι παραγωγής του προηγούμενου μήνα (αρχική εκκαθάριση) ή συμπληρωματική εκκαθάριση μηνός για τον οποίο έχει ήδη εκδοθεί αρχική εκκαθάριση.

2.     Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων της Υπηρεσίας Λογιστηρίου με την Υπηρεσία έκδοσης ενημερωτικών σημειωμάτων του ΛΑΓΗΕ απαιτεί ταύτιση ενημερωτικού σημειώματος με τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ακολουθηθεί διαφορετικός τρόπος καταχώρισης δημιουργείται ασυμφωνία στη συγκεντρωτική τιμολογίων που υποχρεωτικά υποβάλουμε στην εφορία. Παραστατικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί ΕΔΡΕΘ για ένα μήνα ή περισσότεροι του ενός μήνες για έναν κωδικό ΕΔΡΕΘ δεν είναι δυνατόν πλέον να καταχωρηθούν από το λογιστήριο του ΛΑΓΗΕ. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 και εφεξής, θα πρέπει κάθε τιμολόγιο να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα ενημερωτικό σημείωμα.

3.     Οι διορθωτικές εκκαθαρίσεις τιμολογούνται με την ημερομηνία της εκκαθάρισης που έγινε η ανάρτηση και όχι με την περίοδο αναφοράς της διόρθωσης. Αυτό σημαίνει ότι τόσο για την αρχική εκκαθάριση του  μήνα m (πχ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 με ημερομηνία ανάρτησης 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016) όσο και για συμπληρωματικές ή διορθωτικές εκκαθαρίσεις που αναρτήθηκαν την ίδια ημερομηνία (πχ Διορθωτική εκκαθάριση  Ιανουαρίου 2016 κλπ) , είναι πλέον απαραίτητο να εκδίδεται ένα παραστατικό για κάθε ενημερωτικό σημείωμα (πχ Τιμολόγιο Πώλησης Φεβρουαρίου 2016, Τιμολόγιο Διορθωτικής Εκκαθάρισης  Ιανουαρίου 2016)   με ημερομηνία έκδοσης 29/2/2016 και τα δύο παραστατικά.  

4.     Με τα στοιχεία του ενημερωτικού σημειώματος εκδίδεται σύμφωνα με το ΚΦΑΣ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που εκκαθαρίζεται.. Το τιμολόγια που εκδίδονται αφορούν την συγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής στην οποία αναφέρεται το ενημερωτικό σημείωμα και πρέπει να αναφέρουν τον Κωδικό ΕΔΡΕΘ, της εγκατάστασης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Το ενημερωτικό σημείωμα δεν χρειάζεται να  αποσταλεί εκ νέου στο ΛΑΓΗΕ.

5.     Τα τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση :

ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Κάστορος 72

185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Υπόψη Λογιστηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ αποδεκτά γίνονται μόνο πρωτότυπα παραστατικά. Μην αποστέλλετε τιμολόγια με FAX.

Εναλλακτικά εάν τα παραστατικά έχουν εκδοθεί με μηχανογραφικό τρόπο και δεν φέρουν χειρόγραφη υπογραφή ή σφραγίδα μπορούν να αποσταλούν με μορφή pdf στο email:  info@lagie.gr

 

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τα Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδονται μέσω TAXIS NET  θα γίνονται δεκτά από το ΛΑΓΗΕ είτε με fax στο 211-8806841 είτε μέσω e-mail αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  infoape@dapeep.gr

Για την ευκολότερη επεξεργασία του email, οι παραγωγοί παρακαλούνται να εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες στη σύνταξη του email.
SUBJECT/ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ: Το ΑΦΜ για το οποίο στέλνεται η φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα. Κάθε e-mail θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα και μόνο ένα ΑΦΜ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Το περιεχόμενο του email θα πρέπει να είναι τα σχετικά αρχεία ενημεροτήτων (φορολογική ή/και ασφαλιστική) ως συνημμένα (attachments) σε μορφή PDF.
Η ονομασία του αρχείου για την φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι:  for_τοΑΦΜσας.pdf. Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για τη φορολογική ενημερότητα θα είναι for_099936480.pdf
Αντίστοιχα η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι:  asf_τοΑΦΜσας.pdf . Έτσι π.χ. για την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ που έχει ΑΦΜ 099936480 η ονομασία του αρχείου για την ασφαλιστική ενημερότητα θα είναι asf_099936480.pdf

Σε περίπτωση Βεβαίωσης Οφειλής προς το Δημόσιο ή  Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας που  που έχει εκδοθεί  από τις αρμόδιες ΔΟΥ, βάσει των Α.Υ.Ο. Πολ 1274/27.12.2013 και  Α.Υ.Ο. Πολ  1275/27.12.2013, στην Υπηρεσία Λογιστηρίου του ΛΑΓΗΕ θα πρέπει να αποστέλλεται το πρωτότυπο αποδεικτοκό..  Κατά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει για την έγκαιρη διεκπεραίωση να αναγράφεται στο φάκελο η ένδειξη “ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ” ή “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”.

Διευκρινίζεται ότι το “Σημείωμα για πληρωμή” δεν αποτελεί το κατά νόμο απαιτούμενο παραστατικό φορολογικής ενημερότητας.  

 

 

Γ.   ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται με τραπεζικό έμβασμα.

Η γνωστοποίηση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού για το έμβασμα πρέπει να γίνεται είτε με επιστολή σας είτε να αποστέλλεται με FAX στο 211 8806841, υπόψη κου Γκιούλη Δαυίδ και πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά:

  • Κωδικός ΕΔΡΕΘ
  • ΑΦΜ εταιρείας
  • Τράπεζα
  • Τραπεζικός Λογαριασμός
  • ΙΒΑΝ
  • Δικαιούχος (όπως εμφανίζεται στην τράπεζα)

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο φορέα τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που έχει ενεχυριαστεί η σύμβαση σε τράπεζα, τον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να μας τον γνωστοποιεί η τράπεζα στην οποία ενεχυριάστηκε η σύμβαση.

  • Για την υλοποίηση της πληρωμής πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω όροι:
  • To πάρκο να είναι σε κανονική (όχι δοκιμαστική) λειτουργία.
  • Να υπάρχει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
  • Να υπάρχει αποδεικτικό μη οφειλής προς το ΙΚΑ. (Σε περίπτωση που δεν απασχολείται προσωπικό το ΙΚΑ χορηγεί ανάλογη βεβαίωση 6μηνης ή ετήσιας διάρκειας).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, διαφορετικά η πληρωμή θα μετατίθεται για τον επόμενο μήνα.

Υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Πώλησης Ηλεκτρικής ενέργειας:

Έστω ότι στο ενημερωτικό σημείωμα Ιανουαρίου 2016 που λάβατε από το Portal στις 15/2/2016 αναφέρονται οι ενδείξεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΡΕΘ 3658 Θέση Άνω Ραχούλα

Παραχθείσα ποσότητα 10.000,00 kWh

Τιμή €/kWh 88,00 €/kWh

Καθαρή αξία 88.000,00 €

Πλέον ΦΠΑ 13% 11.440,00 €

Σύνολο 99.440,00 €

Κράτηση ΟΤΑ (1,7%) - 1.496,00 €*

Κράτηση ΕΤΕΡΠΣ - 264,00 €*

Οικιακοί καταναλωτές - 880,00 €*

Μεταβ. Τέλος Ασφάλ.Εφοδιασμού   -100,00€  

Το τιμολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ημερομηνία

31.01.2016

Νο 156

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Αξία

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης με Κωδικό ΕΔΡΕΘ 3658 στη Θέση Άνω Ραχούλα μηνός Ιανουαρίου 2011

10.000,00 kWh

88,00 €/kWh

88.000,00 €

Πλέον ΦΠΑ 13%

11.440,00

Σύνολο

99.440,00

Μείον Κράτηση ΟΤΑ 1,7%

Κράτηση ΕΤΕΡΠΣ 0,3%

Οικιακοί Καταναλωτές 1%

Μεταβλητό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού

1.496,00*

264,00*

880,00*

100,00

Καθαρό Πληρωτέο

96.700,00

* πλην ΦΒ και ΣΗΘΥΑ

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια επικοινωνήστε με το ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΛΑΓΗΕ στα τηλέφωνα 2118806844, 2118806847, 2118806832, 2118806904, 2118806845, 2118806941, 2118806817, 2118806937.

 

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω ενημερωτικού σημειώματος εκκαθάρισης ή για ενημερωτικά σημειώματα προηγούμενων μηνών παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ στα τηλέφωνα 2118806856, 2118806955, 2118806882, 2118806949, 2118806859.